Advanced Biobased and Bioinspired Materials - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
03 01 0082 00 General and Inorganic Chemistry (Chemia ogólna i nieorganiczna) 6 30 45 E
03 04 0165 00 Introduction to Laboratory Work (Wstęp do pracy laboratoryjnej) 4 90
03 10 0098 00 Introduction to Data Analysis I (Wprowadzenie do analizy danych I) 3 15 15
03 13 0041 00 Physics (Fizyka) 6 30 30 30 E
03 14 0153 00 Introduction to Programming and Simulation I (Wstęp do programowania i symulacji I) 3 15 45
03 32 0085 00 Studying, Reporting and Presenting (Stdiowanie, raportowanie i prezentacja) 2 15 15
09 82 1610 00 Introduction to Problem Based Learning (Wprowadzenie do PBL) 2 10 20
21 01 1142 11 Mathematics I (Matematyka I) 4 15 15 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 495
03 02 0153 00 Organic Chemistry (Chemia organiczna) 6 30 30 30 E
03 03 0101 00 Physical Chemistry (Chemia fizyczna) 6 45 15 15 E
03 10 0099 00 Introduction to Data Analysis II (Wprowadzenie do analizy danych II) 2 30
03 11 0245 00 Polymers (Polimery) 4 30 30 15 E
03 14 0154 00 Introduction to Programming and Simulation II (Wstęp do programowania i symulacji II) 3 15 45 15
03 32 0086 00 History of Chemistry and Technology (Historia chemii i technologii) 1 15
21 01 2130 11 Mathematics II (Matematyka II) 4 15 30 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 350
03 04 0166 00 Analytical Methods (Metody analityczne) 5 25 10 45 E
03 20 0079 00 Spectroscopy (Spektroskopia) 5 30 45 E
03 21 0184 00 Biochemistry, Biophysics (Biochemia, Biofizyka) 5 45 15 E
03 31 0049 00 Electrotechnics and Introduction to Electronics (Elektrotechnika i wprowadzenie do elektroniki) 3 15 10 20
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 2_ABIOM 4
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 1_ABIOM 4

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 2_ABIOM

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
03 21 0186 00 Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis I (Nowoczesne techniki w syntezie i analizie biomateriałów i nanostruktur I) 4 60
03 21 0187 00 Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis II (Nowoczesne techniki w syntezie i analizie biomateriałów i nanostruktur II) 4 60

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 1_ABIOM

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
03 11 0246 00 Synthesis and Physicochemical Properties of Polymer Components (Synteza i właściwości fizykochemiczne komponentów polimerowych) 4 20 20
03 21 0185 00 Physicochemical Properties of Biobased Materials (Właściwości fizykochemiczne biomateriałów) 4 20 20

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 360
03 14 0155 00 Engineering Graphics (Grafika inżynierska) 2 30
03 21 0188 00 Biomaterials Science and Technology (Biomateriały nauka i technologia) 6 30 30 E
03 21 0189 00 Sustainable Methods of the Biobased Materials Production (Przyjazne dla środowiska metody syntezy biomateriałów) 6 60
03 21 0190 00 Tuning of Biobased Materials' Applicabilities (Modulowanie właściwości użytkowych biomateriałów) 6 60
03 28 0029 00 Nanomaterials (Nanomateriały) 6 30 30 E
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 240
03 11 0247 00 Polymer Composites Mimicking Nature (Kompozyty polimerowe inspirowane naturą) 7 60
03 21 0191 00 Biomaterials and Bio Related Products-Processing, Characterization and Technology (Biomateriały i produkty biopochodne - przetwarzanie, badanie właściwości, technologie) 8 60
03 21 0192 00 Bioresources, Bio-based Materials Life Cycle, Biodegradation (Zasoby biologiczne, cykl życiowy materiałów pochodzenia biologicznego, biodegradacja) 4 20 40 E
03 23 0119 00 Emerging Technologies Inspired by Nature (Wyłaniające się, innowacyjne technologie inspirowane naturą) 7 60
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 3_ABIOM 4

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 3_ABIOM

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
09 82 1590 00 Project Management (Zarządzanie projektami) 4 15 15
09 82 1600 00 Social Innovation (Innowacje społeczne) 4 15 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 60
03 22 0180 02 Work Placement (Praktyka) 4
03 32 0087 00 Protection of Intellectual Property (Ochrona własności intelektualnej) 2 15
03 32 0088 00 Labour Law (Prawo pracy) 2 15
03 32 0089 00 Fundamentals of Business and Quality Management (Podstawy działalności gospodarczej) 2 20 10
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 4_ABIOM 12
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 5_ABIOM 8

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 4_ABIOM

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
03 11 0248 00 DT- Advanced Polymer Biomaterials (Zaawansowane biomateriały polimerowe) 12 120
03 19 0147 00 DT - Applications of Smart Composites (Inteligentne kompozyty w zastosowaniach) 12 120
03 21 0197 00 DT-Biomass Valorization and Influence of Bio-based Materials on Environment (Waloryzacja biomasy i wpływ materiałów pochodzenia naturalnego na środowisko) 12 120
03 21 0198 00 DT- Functional Biobased Materials (Funkcjoanlizowane biomateriały i materiały inspirowane naturą) 12 120
03 21 0199 00 DT-New Instruments and Technologies for Biomaterials Modification and Characterization (Nowe techniki i urządzenia do modyfikacji i badania właściwości biomateriałów) 12 120

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 5_ABIOM

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
03 02 0154 00 Self-assembling Bio-based Materials (Samo-organizacja/agregacja związków naturalnych) 8 20 40 E
03 21 0193 00 Supramolecular Self - Organisation Inspired by Nature (Samoorganizacja na poziomie supramolekularnym, inspirowana przez naturę) 8 20 40 E

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 135
03 21 0195 00 Diploma Laboratory (Laboratorium dyplomowe) 3 90 E
03 21 0196 00 Diploma Thesis (Praca dyplomowa) 15
03 22 0289 00 Monographic Lecture (Wykład monograficzny) 3 30
03 22 0290 00 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 1 15
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 6_ABIOM 8

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 6_ABIOM

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
03 11 0249 00 Advanced Polymer Biomaterials (Zaawansowane biomateriały polimerowe) 8 20 40 E
03 21 0194 00 Oxidative Modifications of Biomolecules and Biopolymers (Oksydacyjne modyfikacje biocząsteczek i biopolimerów) 8 20 40 E
03 23 0120 00 Frontiers in Chemical Technology (Przełomowe technologie chemiczne) 8 20 40 E