Kod przedmiotu 10 96 0505 00
Liczba uzyskiwanych punktów ECTS 0
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Egzamin kompetencyjny
Nazwa przedmiotu w języku polskim Egzamin kompetencyjny
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Competency Exam
Język prowadzenia zajęć polski
Formy zajęć
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 1 0 1
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 1,00 0,00
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Środowiska
Kierownik przedmiotu dr inż. Mirosław Imbierowicz
Realizatorzy przedmiotu
Wymagania wstępne
Przystąpienie do egzaminu kompetencyjnego warunkowane jest uzyskaniem wszystkich zaliczeń z wcześniejszych semestrów niż dyplomowy
Przedmiotowe efekty uczenia się
 1. Student jest w stanie potwierdzić osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się określonych dla kierunku studiów
Przypisane kierunkowe efekty uczenia się
  Treści programowe Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się programu studiów. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z par. 41 ust. 11 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej
  Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się
  Przedmiotowe efekty uczenia się weryfikowane są w trakcie egzaminu przeprowadzanego przez komisję
  
   
  Formy i warunki zaliczenia przedmiotu Obowiązkowym elementem seminarium dyplomowego jest egzamin kompetencyjny, którego głównym celem jest weryfikacja stopnia osiągnięcia kluczowych kierunkowych efektów uczenia się, ujętych w kategorii kompetencji, zgodnie ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (MEiN, 2019). Egzamin kompetencyjny oparty jest na studium przypadku. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 41 ust. 11 Regulaminu studiów.
  Szczegółowe treści przedmiotu Nie dotyczy
  Literatura podstawowa
  1. Literatura podstawowa z całego toku studiów
  Literatura uzupełniająca
  1. Literatura uzupełniająca z całego toku studiów.
  Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
  6
  Uwagi
  Data aktualizacja karty 2021-12-09 11:24:46
  Przedmiot archiwalny tak/nie nie