Kod przedmiotu 07 74 4080 19
Liczba uzyskiwanych punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Telekomunikacja i przetwarzanie sygnałów
Nazwa przedmiotu w języku polskim Telekomunikacja i przetwarzanie sygnałów
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Telecommunication and signal processing
Język prowadzenia zajęć polski
Formy zajęć
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 10 10 10 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Tak Nie
Kryteria oceny (waga) 0,70 0,30 0,00 0,00
Jednostka prowadząca Instytut Informatyki
Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Piotr Lipiński
Realizatorzy przedmiotu prof. dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska, dr inż. Marcin Cegielski, dr hab. inż. Piotr Lipiński
Wymagania wstępne
Fizyka, analiza matematyczna i podstawy elektroniki
Przedmiotowe efekty uczenia się
 1. Definiować aspekty elektromagnetyczne i matematyczne teleinformatyki
 2. Wymieniać technologie przetwarzania sygnałów
 3. Stosować technologie komutacji i projektować elementy systemów cyfrowych
Przypisane kierunkowe efekty uczenia się
 1. zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz złożone zależności w zakresie informatyki oraz dziedzin pokrewnych
 2. ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia informatycznych kompetencji zawodowych
Treści programowe W ramach przedmiotu poruszane są treści dotyczące zasad transmisji informacji i danych, aspektów elektromagnetycznych i matematycznych teleinformatyki oraz zasady przetwarzania sygnałów.
Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się
pisemne kolokwium wykładowe (efekt 1. i 2.)
zadania laboratoryjne, sprawozdanie (efekty 2. i 3.).

 
Formy i warunki zaliczenia przedmiotu Wykład: kolokwium pisemne 70% Laboratorium: Wykonanie badań i opracowanie sprawozdania. 30%
Szczegółowe treści przedmiotu Wykład 1. Przedstawienie podstawowych pojęć telekomunikacji, procesów transmisji informacji i torów transmisyjnych 2. Omówienie parametrów sygnałów deterministycznych i ich podstawowe mosele matematyczne 3. Proste i odwrotnym przekształceniem Fouriera, graficzna przedstawienie tak w dziedzinie czasu jak i częstotliwości najczęściej stosowanych funkcji w teorii telekomunikacji. 4. Przedstawienie modelu oraz parametrów opisujacych transmisję sygnałów stochastycznych. 5. Procesy przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów, próbkowania, kwantyzacji, kodowania oraz modulacji sygnałów. 6. Rodzaje torów transmisyjnych: przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych oraz opis modeli matematycznych propagacji sygnałów dla każdego z nich. Laboratorium 1. Poznanie algorytmu oraz realizacja w postaci programu komputerowego transmisji sygnałów z automatyczną korekcją błedów w oparciu o teorię Hamminga. 2. Tworzenie programu realizującego szeregową transmisję danych w standardzie RS-232 wg protokołu Xmodem 3. Tworzenie programu dokonującego połączenie modemowego z wykorzsystaniem komend Hayesa.
Literatura podstawowa
 1. Jajszczyk A.: Wstęp do telekomutacji, WNT 2000.
 2. Read R.: Telekomunikacja, WKiŁ, 2000.
 3. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, 2000.
 4. Byczkowska-Lipińska: Aspekty elektromagnetyczne i matematyczne teleinformatyki,EXIT, 2009
 5. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, WKŁ,2000
Literatura uzupełniająca
 1. Dag Stranneby: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów,BTC,2004
 2. Smith S.W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, BTC, 2007
 3. Simmonds A.: Wprowadzenie do transmisji danych, WKŁ, 1999
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
56
Uwagi
 
Data aktualizacja karty 2020-03-07 16:59:58
Przedmiot archiwalny tak/nie nie