Kod przedmiotu 06 19 1901 00
Liczba uzyskiwanych punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Współczesne konstrukcje drewniane
Nazwa przedmiotu w języku polskim Współczesne konstrukcje drewniane
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Contemporary timber structures
Język prowadzenia zajęć polski
Formy zajęć
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 30 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,50 0,50 0,00
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Kierownik przedmiotu dr inż. Elżbieta Habiera-Waśniewska
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Elżbieta Habiera-Waśniewska, dr inż. Jakub Miszczak
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zasad projektowania konstrukcji drewnianych.
Przedmiotowe efekty uczenia się
 1. Student potrafi scharakteryzować złożone elementy drewniane (np. belki złożone, belki trapezowe lub belki o osi zakrzywionej z drewna klejonego warstwowo, kratownice) oraz zdefiniować dla nich schematy statyczne i obciążenia.
 2. Student potrafi stosować metody obliczeniowe wymiarowania złożonych elementów drewnianych wg PN-EN.
 3. Student potrafi wymienić i określić właściwości nowoczesnych materiałów drewnopochodnych.
 4. Student potrafi stosować metody obliczeniowe wymiarowania elementów drewnianych z uwagi na warunki pożarowe wg PN-EN.
Przypisane kierunkowe efekty uczenia się
 1. wiąże wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii ze złożonymi zagadnieniami teoretycznymi i technicznymi w zakresie budownictwa, a następnie identyfikuje, formułuje i rozwiązuje zaawansowane problemy inżynierskie oraz matematyczne
 2. rozpoznaje etyczne i zawodowe obowiązki inżyniera budownictwa i dokonuje świadomych ocen, które muszą uwzględniać wpływ nowatorskich rozwiązań inżynieryjnych w kontekście globalnym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym
 3. stosuje projekty inżynierskie do tworzenia rozwiązań spełniających określone potrzeby z uwzględnieniem zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i dobrostanu, a także czynników globalnych, kulturowych, społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, stawia i bada hipotezy dotyczące prostych problemów badawczych
 4. zdobywa i stosuje nową wiedzę w miarę potrzeb, przy użyciu odpowiednich strategii uczenia się, także w zakresie zaawansowanej wiedzy specjalistycznej i naukowej
 5. krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności, uznaje znaczenie wiedzy oraz opinii międzynarodowych ekspertów w danej dziedzinie
 6. inicjuje działania i wypełnia obowiązki wobec środowiska społecznego, pełni role zawodowe w sposób przedsiębiorczy i odpowiedzialny
Treści programowe 1. Współczesne budownictwo drewniane - belki złożone jako elementy nośne dachów, stropów i ścian. 2. Prefabrykowane dźwigary z drewna litego łączone na płytki kolczaste - technologia, wymiarowanie. 3. Elementy z drewna klejonego warstwowo - charakterystyka i wymiarowanie elementów wg PN-EN. 4. Nowoczesne materiały drewnopochodne - charakterystyka. 5. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych.
Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się
Efekty 1, 2, 3 i 4 - kolokwium wykładowe oraz zadania projektowe

 
Formy i warunki zaliczenia przedmiotu Kolokwium wykładowe i projekty. Ocena końcowa jest średnią z kolokwium (50%) oraz zajęć projektowych (50%).
Szczegółowe treści przedmiotu WYKŁAD Współczesne elementy drewniane i materiały drewnopochodne. Wytyczne kształtowania i przykładowe rozwiązania złożonych konstrukcji drewnianych. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych. PROJEKT Opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu nowoczesnych konstrukcji drewnianych.
Literatura podstawowa
 1. PN-EN 338: 2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
 2. PN-EN 12369-1: 2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
 3. PN-EN 14080: 2013-07 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo. Wymagania.
 4. PN-EN 14279: 2009 Drewno klejone warstwowo z fornirów (LVL). Definicje, klasyfikacja i wymagania.
 5. PN-EN 14374: 2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). Wymagania.
 6. PN-EN 16351: 2015-12 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone krzyżowo. Wymagania.
 7. PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
 8. PN-EN 1995-1-2: 2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
Literatura uzupełniająca
 1. E. Ingeborga Kotwica, W. Nożyński "Konstrukcje drewniane - przykłady obliczeń" Stowarzyszenie Producentów Płyt, 2015.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
10
Uwagi
Data aktualizacja karty 2019-09-27 21:14:25
Przedmiot archiwalny tak/nie nie