Kod przedmiotu 07 67 5020 17
Liczba punktów ECTS 6
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Database Programming
Nazwa przedmiotu w języku polskim Database Programming
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Database Programming
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Agnieszka Wosiak
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej programowania baz danych za pomocą języków rozszerzeń dla SQL.
 2. Zdobycie umięjętności projektowania struktury bazy danych oraz implementowania jednostek programowalnych umożliwiających zarządzanie i przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie.
Efekty kształcenia
 1. Po ukończeniu kursu student potrafi charakteryzować języki programowania baz danych.
 2. Po ukończeniu kursu student potrafi opisać strukturę poszczególnych jednostek programowalnych.
 3. Po ukończeniu kursu student potrafi stosować właściwe jednostki programowalne do implementowania logiki biznesowej po stronie serwera bazy danych.
 4. Po ukończeniu kursu student potrafi przeprowadzać analizę kodu źródłowego w zależności od zadanego problemu biznesowego.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin(efekty 1. i 2.)
Dyskusja (efekty 1., 2., 3. i 4.)
Zadania laboratoryjne (efekty 3. i 4.)
Raport pisemny (efekty 3. i 4)

 
Wymagania wstępne
Podstawy baz danych
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁADY
1. Fizyczna i logiczna struktura bazy danych Oracle Database. Narzędzia programisty PL/SQL. 
2. Wprowadzenie do PL/SQL. Deklaracja zmiennych w PL/SQL.
3. Polecenia wykonywalne oraz istrukcje sterowania w PL/SQL.
4. Obsługa kursorów jawnych i niejawnych.
5. Obsługa wyjątków.
6. Dynamiczny SQL.
7. Definiowanie procedur składowanych i funkcji.
8. Definiowanie wyzwalaczy.
9. Definiowanie pakietów.
10. Analiza kodu PL/SQL.

LABORATORIA 
Studenci realizują zadania związane z zaprojektowaniem bazy danych oraz implementacją logiki biznesowej w ramach serwera Oracle Database.
Literatura podstawowa
 1. Steven Feuerstein: Oracle PL/SQL Programming, 6th Edition, O'Reilly, 2014.
 2. Benjamin Rosenzweig, Elena Rakhimov: Oracle PL/SQL by Example, 5th Edition, Prentice Hall, 2015.
 3. Michael McLaughlin: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Workbook, McGraw-Hill Education, 2010.
 4. Michael McLaughlin, John Harper: Oracle Database 12c PL/SQL Advanced Programming Techniques, McGraw-Hill Education, 2014.
Literatura uzupełniająca
 1. Steven Feuerstein: Oracle PL/SQL Best Practices: Write the Best PL/SQL Code of Your Life, 2nd Edition, O'Reilly, 2007.
 2. Michael Rosenblum, Paul Dorsey: Oracle PL/SQL Performance Tuning Tips & Techniques, McGraw-Hill Education, 2014.
 3. Arup Nanda, Brendan Tierney, Heli Helskyaho, Alex Nuijten, Martin Widlake: Real World SQL and PL/SQL: Advice from the Experts, McGraw-Hill Education, 2016.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
91
Uwagi
Aktualizacja 2017-05-30 09:13:54