Kod przedmiotu 07 67 4020 17
Liczba punktów ECTS 6
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Fundamentals of Databases
Nazwa przedmiotu w języku polskim Fundamentals of Databases (Podstawy baz danych)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of Databases
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia I stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Krzysztof Myszkorowski, dr hab. inż. Agnieszka Wosiak
Realizatorzy przedmiotu dr hab. inż. Przemysław Ignaciuk, dr hab. inż. Agnieszka Wosiak
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,55 0,45 0,00
Cel przedmiotu
 1. W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć w zakresie systemów baz danych, przedstawiona jest metodologia modelowania i projektowania baz danych oraz opisany sposób przetwarzania zapytań w relacyjnym modelu danych. Omawiane zagadnienia mają odzwierciedlenie w ćwiczeniach praktycznych.
Efekty kształcenia
 1. Po ukończeniu kursu student potrafi zaprojektować logiczną strukturę bazy danych zgodnie ze wskazanymi wymaganiami.
 2. Po ukończeniu kursu student potrafi formułować kwerendy za pomocą operatorów algebry relacji oraz języka SQL.
 3. Po ukończeniu kursu student potrafi zaimplementować i opisać relacyjną bazę danych.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin (efekty 1. i 2.)
Kolokwium laboratoryjne (efekty 2. i 3.)
Raporty z zadań laboratoryjnych (efekty 1., 2. i 3.)

 
Wymagania wstępne
Matematyka
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Materiał wykładowy obejmuje następujące zagadnienia:
1. Bazy danych - pojęcia podstawowe. Architektura systemu zarządzania bazą danych
2. Modele danych. Model związków encji
3. Relacyjne bazy danych. Zależności funkcjonalne i normalizacja relacji
4. Algebra relacji.
5. SQL - język manipulowania danymi 
6. Współbieżne operacje na bazach danych   

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Podczas zajęć laboratoryjnych studenci wykonują ćwiczenia i projekty o tematyce omawianej na wykładzie.
Literatura podstawowa
 1. Elmasri R., Navathe S.: Fundamentals of Database Systems. (7th edition), Pearson, 2015
 2. Ullman J., Widom J.:First Course in Database Systems. (3rd edition) Pearson, 2014
 3. Garcia-Molina H., Ullman J., Widom J.: Database systems. The complete book. (2nd edition), Pearson, 2014
 4. Connolly T., Begg C.: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. (6th edition) Pearson, 2015
 5. Date C. J.: Introduction to Database Systems. (8th edition) Pearson, 2006
 6. Hoffer J., Ramesh. V. Topi H.: Modern Database Management, 13th Edition, Pearson 2019
Literatura uzupełniająca
 1. Bagui S.: Database design using entity-relationship diagrams. CRC Press/Taylor&Francis Group/An Auerbach Book, 2012
 2. Teorey T.J.: Database modeling and design : logical design. Morgan Kaufmann Publishers is an imprint of Elsevier, 2011
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
116
Uwagi
 
Aktualizacja 2020-02-28 11:52:30