Kod przedmiotu 07 68 3090 20
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Final Project Seminar
Nazwa przedmiotu w języku polskim Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Final Project Seminar
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia drugiego stopnia
Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Adam Niewiadomski, dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak
Realizatorzy przedmiotu dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 1,00 0,00
Cel przedmiotu
  1. Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przygotowania i prezentacji wyników pracy dyplomowej magisterskiej.
Efekty kształcenia
  1. Pozyskiwać informacje z literatury naukowej i technicznej, baz danych oraz innych źródeł, integrować i interpretować potrzebne informacje.
  2. Określać problem informatyczny będący przedmiotem pracy dyplomowej magisterskiej, identyfikować składowe tego problemu, w tym składowe badawcze.
  3. Używając poprawnego języka stosowanego przez zawodowych informatyków, prezentować, wyjaśniać oraz dyskutować na temat zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej magisterskiej.
  4. Omawiać i wyjaśniać zagadnienia dotyczące problemów informatycznych w sposób jasny i zrozumiały dla inżynierów innych specjalności technicznych oraz być może dla pozostałych członków społeczeństwa.
  5. Do przygotowania i pokazu prezentacji stosować odpowiednie narzędzia i techniki informatyczne.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Wszystkie efekty kształcenia (1 - 5) weryfikowane są przez profesora prowadzącego seminarium. Profesor wystawia ocenę biorąc pod uwagę wyjaśnienie problemów badawczych, jakość prezentacji (co najmniej dwóch), udział w dyskusji, jakość języka używanego w mowie i piśmie i przygotowanie merytoryczne studenta.

 
Wymagania wstępne
Potwierdzony przez promotora wybór tematu pracy dyplomowej magisterskiej.
Treści kształcenia z podziałem na formy
Wprowadzenie - krótki wykład prowadzony przez profesora dotyczący zasad i dobrych praktyk przygotowania i wykonania pracy dyplomowej magisterskiej. 
Prezentacje przygotowane przez studentów (co najmniej jedna) dyskutowane przez uczestników, przy czym do każdej prezentacji zaleca się wyznaczenie "studenta-oponenta" proponującego alternatywne rozwiązanie problemu.
Literatura podstawowa
  1. Gambarelli, G., Łucki, Z. (1995). Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas, Kraków.
  2. Oliver, P. (1999). Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Literatura uzupełniająca
  1. Matthews, J.R., Matthews, R.W. (2010). Successful Scientific Writing. Cambridge University Press, Cambridge, UK (wyd. IV).
  2. Literatura polecona przez promotora. / References recommended by the supervisor.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
26
Uwagi
 
Aktualizacja 2019-10-07 11:11:42