Kod przedmiotu 13 15 0160 20
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Technologie informacyjne
Nazwa przedmiotu w języku polskim Technologie informacyjne
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Information Technology
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Adam Bryszewski
Realizatorzy przedmiotu mgr inż. Błażej Dziuba
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 15 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,50 0,50 0,00
Cel przedmiotu
 1. Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, rozumienia teorii i nabycia praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań problemowych w zakresie:
 2. - klasyfikacji oprogramowania.
 3. - zasady działania i obsługi wybranych systemów operacyjnych.
 4. - elementów sieci komputerowych i usług internetowych.
Efekty kształcenia
 1. Student potrafi:
 2. 1. klasyfikować elementy oprogramowania
 3. 2. wyjaśniać podstawy działania wybranych systemów operacyjnych
 4. 3. opisać elementy sieci komputerowych
 5. 4. opisać podstawowe usługi Internetu
 6. 5. planować i terminowo wykonywać zadania
Metody weryfikacji efektów kształcenia
efekt 1 - wypowiedź pisemna na zadany temat
efekt 2 - pisemny sprawdzian - rozwiązanie zadań 
efekt 3 - wypowiedź pisemna na zadany temat
efekt 4 - pisemny sprawdzian - rozwiązanie zadań 
efekt 5 - obserwacja aktywności studenta

Ocena końcowa wynika ze średniej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i ze sprawdzianu wykładowego (po 50%). 
Szczegółowe warunki podawane są na początku każdego cyklu zajęć
Wymagania wstępne
brak
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD:
Oprogramowanie systemowe - podstawowe funkcje sytemu operacyjnego.
Własności i charakterystyka wybranych systemów operacyjnych. Systemy plików. 
Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe. Rodzaje licencji na oprogramowanie. Piractwo komputerowe i zagadnienia bezpieczeństwa. Kompresja i archiwizacja danych. 
Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych. Protokoły sieciowe; topologie; technologie sieci lokalnych i rozległych. 
Internet - podstawy działania; adresowanie komputerów w sieci; usługi internetowe. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieci.
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Początkowe zajęcia dotyczą posługiwania się oprogramowaniem podstawowym (sytemy operacyjne) i dostępem sieciowym. 
Kolejne dotyczą oprogramowania użytkowego. Następne zadania dotyczą podstawowych usług Internetu oraz innych usług sieciowych. 

Literatura podstawowa
 1. Brookshear, J. G. (2003). Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
 1. INTERNET
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
26
Uwagi
Aktualizacja