Kod przedmiotu 13 15 0160 20
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Technologie informacyjne
Nazwa przedmiotu w języku polskim Technologie informacyjne
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Information Technology
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Adam Bryszewski
Realizatorzy przedmiotu mgr inż. Błażej Dziuba, mgr inż. Leszek Wawrykowicz
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 15 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, rozumienia teorii i nabycia praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań problemowych w zakresie: - klasyfikacji oprogramowania. - zasady działania i obsługi wybranych systemów operacyjnych. - elementów sieci komputerowych i usług internetowych.
Efekty kształcenia
Student potrafi:
1. klasyfikować elementy oprogramowania
2. wyjaśniać podstawy działania wybranych systemów operacyjnych
3. opisać elementy sieci komputerowych
4. opisać podstawowe usługi Internetu
5. planować i terminowo wykonywać zadania
Metody weryfikacji efektów kształcenia
efekt 1 - wypowiedź pisemna na zadany temat
efekt 2 - pisemny sprawdzian - rozwiązanie zadań 
efekt 3 - wypowiedź pisemna na zadany temat
efekt 4 - pisemny sprawdzian - rozwiązanie zadań 
efekt 5 - obserwacja aktywności studenta

Ocena końcowa wynika ze średniej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i ze sprawdzianu wykładowego (po 50%). 
Szczegółowe warunki podawane są na początku każdego cyklu zajęć
Wymagania wstępne
brak
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD:
Oprogramowanie systemowe - podstawowe funkcje sytemu operacyjnego.
Własności i charakterystyka wybranych systemów operacyjnych. Systemy plików. 
Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe. Rodzaje licencji na oprogramowanie. Piractwo komputerowe i zagadnienia bezpieczeństwa. Kompresja i archiwizacja danych. 
Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych. Protokoły sieciowe; topologie; technologie sieci lokalnych i rozległych. 
Internet - podstawy działania; adresowanie komputerów w sieci; usługi internetowe. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieci.
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Początkowe zajęcia dotyczą posługiwania się oprogramowaniem podstawowym (sytemy operacyjne) i dostępem sieciowym. 
Kolejne dotyczą oprogramowania użytkowego. Następne zadania dotyczą podstawowych usług Internetu oraz innych usług sieciowych. 

Literatura podstawowa
Brookshear, J. G. (2003). Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
brak
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
26
Uwagi
Aktualizacja