Kod przedmiotu 07 53 4102 20
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Podstawy informatyki
Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy informatyki
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Foundations of Computer Science
Język prowadzenia zajęć polski
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 20 20 0 40
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 1,00 0,00
Jednostka prowadząca Instytut Informatyki
Kierownik przedmiotu dr inż. Michał Karbowańczyk
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Adam Bryszewski, mgr inż. Błażej Dziuba
Wymagania wstępne
Matematyka, fizyka i informatyka w zakresie szkoły średniej
???PrzedmiotoweEfektyUczenia???
  1. Student zna ogólne zasady działania komputera
  2. Student rozróżnia modele powstawania, dystrybucji oraz licencjonowania oprogramowania
  3. Student interpretuje pojęcia tożsamości, uwierzytelniania, autoryzacji i odpowiedzialności w kontekście systemów informatycznych
  4. Student zna podstawowe zasady funkcjonowanie sieci lokalnych oraz sieci Internet
  5. Student korzysta z oprogramowania do statystycznej analizy danych
  6. Student wykonuje standardowe czynności administracyjne w systemie operacyjnym
  7. Student kontroluje oraz diagnozuje połączenie z siecią lokalną oraz siecią Internet
  8. Student stosuje techniki zapewniające poufność danych
Metody weryfikacji efektów kształcenia
efekt 1. rozwiązywanie zadań
efekt 2. pisemny sprawdzian
efekt 3. pisemny sprawdzian
efekt 4. zadania i sprawdzian, prezentacja

 
Formy i warunki zaliczenia przedmiotu W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA
???SzczegoloweTresciPrzedmioto??? WYKŁAD Podstawowe pojęcia informatyki. Zapis i przetwarzanie danych w systemie binarnym. Architektura i organizacja systemu komputerowego - przetwarzanie danych w komputerze - podstawowe moduły funkcjonalne komputera i ich współdziałanie Systemy klastrowe. Oprogramowanie systemowe - podstawowe funkcje sytemu operacyjnego. Własności i charakterystyka wybranych systemów operacyjnych. Wybrane oprogramowanie narzędziowe i użytkowe. Systemy informatyczne - Podstawowe pojęcia i zasady budowy systemów informatycznych. Projektowanie oprogramowania. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych. IP i DNS, usługi internetowe. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieci. Najnowsze technologie i trendy rozwojowe. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Prezentacja wybranego oprogramowania. Wstęp do programowania. Kolejne zajęcia dotyczą samodzielnego konstruowania i uruchamiania programów o zwiększającym się stopniu trudności.
Literatura podstawowa
  1. Brookshear, J. G. Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca
  1. Brookshear, J. G. Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa 2003.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
50
Uwagi
Aktualizacja 2018-10-02 13:06:12
???PrzedmiotArchiwalny??? nie