Mathematical Methods in Data Analysis - realizowany od roku akad. 2022/23 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
04 51 0047 04 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 2 10 20
07 18 0101 60 Introduction to Logic and Discrete Mathematics (Wprowadzenie do logiki i matematyki dyskretnej) 4 30 30
07 18 0102 60 Information Technologies I (Technologie informatyczne I) 4 30 30
07 18 0103 60 Physics (Fizyka) 3 30 15
07 18 0105 60 Linear Algebra in Data Analysis (Algebra liniowa w analizie danych) 7 30 40 20 E
07 18 0106 60 Mathematical Analysis I (Analiza matematyczna I) 6 30 45 E
22 91 1520 10 Academic English for Engineers 1 (Język angielski akademicki dla inżynierów 1) 3 60
22 91 1552 00 Study Skills for University (Kompetencje uniwersyteckie) 1 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 460
07 18 0201 60 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 3 15 30
07 18 0202 60 Information Technologies II (Technologie Informatyczne II) 4 45 15
07 18 0203 60 Probability Theory for Data Analysts (Teoria prawdopodobieństwa dla analityków danych) 6 30 30 E
07 18 0204 60 Mathematical Analysis II (Analiza matematyczna II) 6 30 30 E
07 18 0205 60 Introduction to Numerical Analysis (Wprowadzenie do analizy numerycznej) 2 30
07 18 0206 60 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20
22 91 1520 20 Academic English for Engineers 2 (Język angielski akademicki dla inżynierów 2) 1 30
22 91 1550 00 Introduction to PBL (Wprowadzenie do pracy projektowej metodą PBL) 1 15
22 91 1553 10 Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) 1 30
22 92 0500 10 Język obcy blok 1 3 60
23 92 3111 10 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
02 96 6177 00 Interdisciplinary Problem-based Learning Project (Interdyscyplinarny projekt problemowy) 5 30
07 18 0302 60 Databases and Data Warehouses (Bazy i hurtownie danych) 4 30 45
07 18 0303 60 Mathematics of Data (Matematyka danych) 6 30 30 E
07 18 0304 60 Applied Statistics (Statystyka stosowana) 5 30 30 E
07 18 0305 60 Algorithms and Data Models (Algorytmy i modele danych) 4 30 30
22 91 1520 30 Academic English for Engineers 3 (Język angielski akademicki dla inżynierów 3) 2 30
22 91 1553 20 Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) 1 30
22 92 0500 20 Język obcy blok 2 3 60
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
07 18 0401 60 Team Project - Applied Models of Data Analysis (Projekt zespołowy – stosowane modele analizy danych) 6 40
07 18 0402 60 Differential Equations in Modeling (Równania różniczkowe w modelowaniu) 4 30 30 E
07 18 0403 60 Testing Statistical Hypotheses (Testowanie hipotez statystycznych) 6 30 15 30 E
07 18 0404 60 Numerical Methods and Optimisation (Metody numeryczne i optymalizacja) 5 30 30
07 18 0405 60 Basics of Economics and Financial Mathematics (Podstawy ekonomii i matematyki finansowej) 2 15 15
07 18 0406 60 Multivariate Data Analysis (Wielowymiarowa analiza danych) 4 30 30
22 91 1553 30 Civic Knowledge and Engagement 3 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 3) 1 30
22 92 0500 30 Język obcy blok 3 2 30
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 345
07 18 0501 60 Capstone Module (Moduł sumatywny) 9 90
07 18 0502 60 Graph Theory & Social Networks (Teoria grafów i sieci społeczne) 4 30 30
07 18 0503 60 Time Series and Prediction (Szeregi czasowe i predykcja) 4 30 45 E
07 18 0504 60 Machine Learning (Uczenie maszynowe) 4 30 30
07 18 0505 60 Methods of Data Reporting and Visualisation (Metody raportowania i wizualizacji danych) 2 30
22 91 1553 40 Civic Knowledge and Engagement 4 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 4) 1 30
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_MDA 6

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_MDA

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów I stopnia, w dowolnym języku wykładowym.

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 175
07 18 0701 60 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 4 45 E
07 18 0702 60 Final Project (Praca dyplomowa) 15 10
07 18 0703 60 Data Storytelling and Business Intelligence (Data Storytelling i narzędzia Business Intelligence) 2 15 30
07 18 0704 60 Towards Big Data (W stronę Big Data) 3 30 30
07 18 0705 60 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 4 15
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 2_MDA 2

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 2_MDA

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0706 60 Selected Problems of Algebra (Wybrane problemy algebry) 2 15 30
07 18 0707 60 Selected Problems of Applied Statistics (Wybrane problemy statystyki stosowanej) 2 30 15
07 18 0708 60 Advanced Algorithms in Data Science (Zaawansowane algorytmy w analizie danych) 2 15 30