Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny powołany został na mocy dekretu władz państwowych z dnia 24 maja 1945 roku, o utworzeniu Politechniki Łódzkiej. W pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego uczestniczyło 16 profesorów. Dziś na Wydziale Mechanicznym pracuje ponad 200 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 25 profesorów tytularnych i 30 doktorów habilitowanych) w 3 instytutach i 6 katedrach:
- Instytut Inżynierii Materiałowej;
- Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn;
- Instytut Maszyn Przepływowych;
- Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji;
- Katedra Dynamiki Maszyn;
- Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki;
- Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji;
- Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn.
Rynek pracy w coraz większym stopniu poszukuje inżynierów, a w szczególności inżynierów mechaników. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej wychodzi temu naprzeciw oferując zgodny z tendencjami europejskimi system studiów. Prowadzimy studia inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Do roku 2012 Wydział ukończyło ponad 8000 magistrów i blisko 5600 inżynierów. Studia na tym Wydziale odbywają się według Bolońskiego systemu studiów, zgodnego z tendencjami europejskimi. Kształcimy studentów na następujących kierunkach:
- Mechanika i Budowa Maszyn;
- Inżynieria Materiałowa;
- Automatyka i Robotyka;
- Inżynieria Produkcji;
- Energetyka;
- Transport;
Absolwenci Wydziału są poszukiwanymi specjalistami zatrudnianymi na stanowiskach konstruktorów, technologów, głównych mechaników we wszystkich gałęziach przemysłu. Mogą pracować również w energetyce, transporcie, a nawet w  administracji czy bankowości. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają im na założenie własnego przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjnego. Liczni absolwenci pracują w instytutach badawczych, w biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz prowadzą prywatne firmy wytwórcze i usługowe. 
Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również informatykę, organizację i zarządzanie, języki obce, marketing i przedmioty humanistyczne.
Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej posiadają następujące kierunki:  Mechanika i Budowa Maszyn (ocena wyróżniająca), Inżynieria Materiałowa (ocena wyróżniajaca), Automatyka i Robotyka, Energetyka, Transport. Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych posiada kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa.