1. Uzyskane kwalifikacje


  licencjat

 2. Poziom studiów


  studia pierwszego stopnia [6 poziom PRK]

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Aktualne zasady rekrutacji dostępne na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej określa Uchwała Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. Zarządzenie Nr 64/2021Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie terminów składania wniosków w postępowaniu o potwierdzanie efektów uczenia się oraz wzorów dokumentów obowiązujących przy potwierdzaniu efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej od roku akademickiego 2021/2022. Komunikat ws. wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobieranych od osób ubiegających się o przyjęcie na studia w PŁ przez potwierdzenie efektów uczenia się.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, tytułu zawodowego licencjata potwierdzonego odpowiednim dyplomem i wymagają: • zdobycia nie mniej niż 180 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się zgodnych z efektami uczenia się w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademicki

 7. Główne efekty uczenia się


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Sylwetka absolwenta/ Kluczowe kompetencje


  Na kierunku Aktuariat i Analiza Finansowa kształceni będą specjaliści w zakresie funkcjonowania rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Studenci uzyskają praktyczne umiejętności z dziedziny finansów, ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Absolwent będzie potrafił wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, oceniać ryzyko ubezpieczeniowe i rynkowe, wyznaczać margines wypłacalności, szacować koszty kredytów oraz wyceniać papiery wartościowe. Kierunek pozwala nabyć konieczne umiejętności informatyczne (Python, R, VBA) umożliwiające efektywną pracę z danymi biznesowymi oraz ich analizę i obróbkę statystyczną. Główne zagadnienia praktyczne podejmowane podczas studiów to: • Podstawy aktuariatu • Ryzyko kredytowe • Obliczenia komputerowe w finansach • Metody Monte Carlo • Psychologia finansów. Kluczowymi kompetencjami absolwenta będą: • Znajomość modeli aktuarialnych • Umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi • Umiejętność wykorzystania systemów informatycznych w wydobywaniu wiedzy z danych • Umiejętność rozwiązywaniu biznesowych problemów przy wykorzystaniu metod aktuarialnych Kierunek przygotowuje do pracy w zespołach aktuarialnych lub finansowych jako: analityk ubezpieczeniowy, analityk kredytowy, statystyk lub pracownik w działach IT. Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędną do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działów: prawdopodobieństwo i statystyka, matematyka ubezpieczeń na życie oraz matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Absolwenci będą mogli również podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach matematyczno-informatycznych.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

 10. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Zasady egzaminowania, oceniania i skali ocen w Politechnice Łódzkiej: 1. Zaliczenia zajęć z przedmiotu dokonuje prowadzący zajęcia lub kierownik przedmiotu zgodnie z zasadami określonymi w karcie przedmiotu. W szczególności zaliczenie przedmiotu może mieć formę egzaminu. 2. Egzamin jest sprawdzianem osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych w karcie przedmiotu. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej, bądź przy zastosowaniu obu tych form. 3. Wyniki przeprowadzonego egzaminu lub innej formy weryfikacji efektów uczenia się powinny być udostępnione zainteresowanemu studentowi na co najmniej 48 godzin przed ostatnim z wyznaczonych w danej sesji egzaminacyjnej terminów zaliczeń przedmiotu i nie później niż 10 dni od terminu przeprowadzenia zaliczenia. 4. Kierownik przedmiotu lub prowadzący zajęcia ma prawo do wyznaczenia, na wniosek studenta lub z własnej inicjatywy dodatkowego tzw. zerowego terminu egzaminu w okresie zajęć poprzedzającym sesję egzaminacyjną. 5. Zaliczenie przedmiotu, który według programu nie kończy się egzaminem, dokonywane jest po zaliczeniu wszystkich części składowych przedmiotu. Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest w tym przypadku, zgodnie z zapisami w karcie przedmiotu, jako średnia ważona z ocen cząstkowych ze składowych form realizacji przedmiotu chyba, że zapis szczegółowy w karcie przedmiotu stanowi inaczej. 6. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany oraz do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze. 7. Chronologicznie ostatnia uzyskana ocena z egzaminu jest oceną końcową. Nie dotyczy to egzaminu kompetencyjnego, dla którego pierwsza pozytywna ocena jest oceną końcową. 8. Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się programu studiów. Jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z regulaminem studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru. 9. W Politechnice Łódzkiej stosuje się następującą skalę ocen: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). 10. Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. 11. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. 12. Status złożenia pracy dyplomowej odnotowywany jest w systemie informatycznym wpisem „zal”. 13. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów, z wyłączeniem dodatkowych przedmiotów spoza programu studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów ECTS wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal” oraz oceny z egzaminu kompetencyjnego. 14. Podstawą do obliczania wyniku studiów są: 1) średnia ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, średnia obliczana jest jako średnia ważona z wyłączeniem: ocen 2,0 (dwa), oceny z egzaminu kompetencyjnego, i przedmiotów zaliczanych na ocenę „zal”; średnia ocen zaokrąglana jest i ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 2) pozytywna ocena z egzaminu kompetencyjnego; 3) pozytywna ocena pracy dyplomowej; 4) pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego. Ostateczny liczbowy wynik studiów stanowi sumę: a) 0,6 oceny wymienionej w pkt 1, b) 0,2 oceny wymienionej w pkt 2, c) 0,1 z oceny wymienionej w pkt 3, d) 0,1 z oceny wymienionej w pkt 4. 15. Ostateczny liczbowy wynik studiów zaokrąglany jest i ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się określony słownie wynik studiów, zgodnie z zasadą: 4,85 i więcej celujący, 4,55 – 4,84 bardzo dobry, 4.20 – 4,54 ponad dobry, 3,80 – 4,19 dobry, 3,40 – 3,79 dość dobry, do 3,39 – dostateczny.

 11. Wymogi konieczne do ukończenia studiów/statystyki absolwentów


  Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest: - uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej:180 punktów ECTS - w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz 90 punktów ECTS - w przypadku studiów drugiego stopnia, - złożenie egzaminu kompetencyjnego, którego celem jest weryfikacja stopnia osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się, ujętych, zgodnie z obowiązującą Polską Ramą Kwalifikacji, - pozytywna ocena pracy dyplomowej, która jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania, - pozytywna ocena z obrony pracy dyplomowej. Studenci pierwszego semestru, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia z zakresu prawa i obowiązków studenta, szkolenia bibliotecznego. Dodatkowo studenci pierwszego stopnia na semestrze trzecim lub czwartym mają obowiązek zaliczenia zajęć z Zarządzania informacją naukową.

 12. Formy studiów


  D/Z/E

 13. Opiekun programu studiów


  Dr Artur Wachowicz