Strona główna

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 77-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Liczona w tysiącach „armia” świetnie wykształconych absolwentów to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni.

Jesteśmy prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, kształcimy ok. 11 tys. studentów i zatrudniamy ok. 2,7 tys. pracowników.

Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach:
Wydział Mechaniczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie.
W rankingu szkół wyższych 2022 magazynu edukacyjnego "Perspektywy"  Uczelnia zajmuje piąte miejsce wśród uczelni technicznych i dziesiąte miejsce wśród uczelni publicznych w Polsce. Jesteśmy czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ostatnim roku Politechnika Łódzka została sklasyfikowana we wszystkich czterech najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych. Znalazła się w gronie 23 polskich uczelni w rankingu Times Higher Education World University Ranking, wśród 22 polskich szkół wyższych w QS World University Ranking oraz wśród 37 polskich uczelni uwzględnionych w rankingu US News Best Global Universities Ranking, a w rankingu ShanghaiRanking''s Global Ranking of Academic Subjects została sklasyfikowana w dyscyplinie Energy Science & Engineering i figuruje w dwóch kategoriach – Biotechnology i Mechanical Engineering.
Ponadto w 2022 roku Politechnika Łódzka znacznie awansowała w rankingu THE Impact, który uwzględnia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W zestawieniu światowym za działania na rzecz realizacji celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca PŁ została sklasyfikowana w wysokim przedziale 101-200, w celu 17. Partnerstwa na rzecz celów - w przedziale 201-300, a w celu 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura – 301-400.
Politechnika Łódzka otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH. Posiadanie tego znaku zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego. W 2022 roku Uczelnia wystąpiła w wnioskiem o odnowienie prawa do posługiwania się ww. wyróżnieniem i uzyskała pozytywną opinie.
Wysoka jakość kształcenia oferowana przez Politechnikę Łódzką jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który znajduje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców. Wraz ze zmianą potrzeb otoczenia zewnętrznego uczelnia wciąż doskonali system kształcenia. W pracy dydaktycznej wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki rozwijania kompetencji m.in. case teaching, problem-based learning czy tzw. kształcenie odwrócone (z ang. flipped education). Dla naszych studentów i pracowników stworzyliśmy przestrzenie sprzyjające pracy twórczej, tzw. pracownie aktywnej dydaktyki, w których promujemy dociekliwość, samodzielne uczenie się i praktyczne działanie. Uczelnia dba, aby studenci zetknęli się podczas studiów z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw i biznesu. Służą temu m.in.: praktyki w kraju i za granicą, wizyty studyjne, dni otwarte dla firm, wykłady i zajęcia prowadzone u przyszłych pracodawców. Chcemy aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w  akich branżach odnaleźć się w przyszłości. Stawiamy na doskonalenie umiejętności miękkich: komunikacji, kreatywności, inicjatywy, elastyczności, współpracy w grupie czy zarządzania czasem.

Oferta kształcenia na Politechnice Łódzkiej staje się z każdym rokiem bogatsza. Jest to efekt współpracy z przemysłem, który potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów-inżynierów z wielu dziedzin. PŁ oferuje obecnie 65 kierunków studiów (w 12 dyscyplinach) ze specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie nauki.

Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w nowo powołanej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. Kandydatom oferujemy 12 ścieżek kształcenia, elastyczny i innowacyjny program edukacji prowadzony w języku angielskim, wykłady profesorów wizytujących, mobilność i uczestnictwo w szkołach letnich oraz projektach naukowych. Oprócz podstawowych stypendiów dla doktorantów, przewidziane są również stypendia Rektora dla studentów za osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.