Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Wydział Organizacji i Zarządzania istnieje od 1991 roku. Kształci absolwentów, którzy bardzo dobrze odnajdują się w aktualnych realiach rynkowych. Wielu z nich pracuje w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, odnosząc w nich sukcesy zawodowe. Sukcesy te zawdzięczają przede wszystkim wyjątkowemu programowi studiów, który jako jedyny wśród uczelni regionu łódzkiego łączy elementy wiedzy technicznej z problematyką menedżerską.
Wydział prowadzi ożywioną współpracę zagraniczną z kilkudziesięcioma uczelniami z całej Europy. Studenci wyjeżdżają na roczne lub półroczne staże w ramach programu LLP Erasmus. Na podstawie porozumień z niektórymi uczelniami zagranicznymi studenci mogą otrzymać tzw. podwójny dyplom.
Kadra naukowa Wydziału odznacza się dużym doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym, znaczącym dorobkiem naukowym i przyjaznym stosunkiem do studentów.
Studenci posiadają szerokie możliwości uczestniczenia w życiu Wydziału poprzez swoich przedstawicieli zasiadających w Radzie Wydziału i jej komisjach oraz działalność Samorządu Studenckiego.
Liczne koła naukowe i organizacje studenckie stwarzają możliwości pogłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań i pasji, uczestniczenia w konferencjach i seminariach naukowych, programach wymiany studentów, stażach krajowych i zagranicznych.
Ofertę edukacyjną Wydziału wzbogacają ponadto studia podyplomowe oraz kursy dokształcające. 
Wydział tętni życiem pozadydaktycznym. Studenci wspólnie z kadrą naukową organizują liczne imprezy, mające na celu poszerzenie wspólnych horyzontów oraz integrację środowisk.
Wydział Organizacji i Zarządzania posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach studiów: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.