Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, utworzony w 1945 roku jako "Wydział Elektryczny", 
jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej i jednym z największych w polskich uczelniach 
technicznych. Wydział zatrudnia ok. 250 nauczycieli akademickich, w tym 24 z tytułem profesora i 28 ze stopniem 
doktora habilitowanego. Pracownicy ci prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w zakresie elektrotechniki, 
elektroniki, automatyki i robotyki, informatyki, a także dyscyplin pokrewnych i kierunków interdyscyplinarnych, takich 
jak telekomunikacja, transport, energetyka, mechatronika i inżynieria biomedyczna. 

Studenci Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki mają do wyboru studia polskojęzyczne na 
9 kierunkach i licznych specjalnościach. Ponadto na 3 kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz 
Inżyniera Biomedyczna Wydział prowadzi studia w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
PŁ (IFE). Kierunki kształcenia na Wydziale posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a w 2012 roku 
Wydział uzyskał pozytywny wynik akredytacji instytucjonalnej PKA. 
Do roku 2012 Wydział wypromował ponad 3000 inżynierów, 9000 magistrów inżynierów, ponad 515 doktorów i 100 doktorów 
habilitowanych nauk technicznych. 

Obecnie na Wydziale wiedzę zdobywa około 4000 studentów na wszystkich rodzajach i poziomach studiów - (inżynierskie, 
magisterskie i doktoranckie). Programy studiów i wyposażenie laboratoriów studenckich odpowiadają międzynarodowym 
standardom akademickim. Studia są rozliczane w systemie punktowym zgodnym z Europejskim transferem Punktów ECTS. 
W pracowniach wydziałowych znajduje się ponad 1000 komputerów z dostępem do Internetu. Wydział prowadzi bardzo 
ożywioną współpracę z uczelniami z całego świata i organizuje wymianę studentów z uczelniami europejskimi. Studenci 
biorą udział w pracy dwunastu kół naukowych.

W ofercie Wydziału znajdują się też studia międzywydziałowe na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Rolę 
koordynatora pełni Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz studia międzywydziałowe na kierunku Energetyka wraz z Wydziałem Mechanicznym.