1. Uzyskane kwalifikacje


  licencjat

 2. Poziom studiów


  studia pierwszego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Zasady i warunki przyjęcia na studia określa Ustawa i uchwała Senatu PŁ (każdorazowo, jednoznacznie na dany rok akademicki). Zasady rekrutacji oraz wymagania wstępne są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce „rekrutacja”. Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów - Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 marca 2017 roku i Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 20 grudnia 2017 roku. Kandydat na studia w Politechnice Łódzkiej musi legitymować się świadectwem maturalnym lub innym zagranicznym równoważnym dokumentem, potwierdzonym przez władze oświatowe. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Wzornictwo I stopnia brane są pod uwagę zawarte w tym dokumencie wyniki z matematyki, oraz języka obcego. Dodatkowym elementem jest sprawdzian uzdolnień plastycznych. Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 4 godziny i polega na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego dotyczącego zadanego tematu oraz wykonaniu zadanych kompozycji: barwnej i czarno-białej; łącznie uzyskać można 400 punktów. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata na studia na kierunek Wzornictwo jest uzyskanie na sprawdzianie co najmniej 200 punktów.

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia licencjackich wymaga: • zdobycia nie mniej niż 180 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 6. Profil kierunku studiów


  praktycznym

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Absolwenci studiów pierwszego stopnia w zależności od wyboru jednej z trzech specjalności (Architektura Tekstyliów, Architektura Ubioru, Komunikacja Wizualna i Techniki Druku) są przygotowani do: - samodzielnej pracy zawodowej projektanta: tekstyliów metrażowych i tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży i bielizny, systemów komunikacji wizualnej i medialnej, w tym: aranżacji przestrzeni publicznej pod kątem przekazu informacji, projektowania i realizacji krótkich form przekazu, itd. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze przemysłowym i usługowym na stanowiskach: · projektant tkanin i dzianin, · projektant odzieży i bielizny, · stylista ubioru, · konsultant ds. wzornictwa, · projektant komunikacji wizualnej, · projektant grafiki użytkowej, Absolwenci są przygotowani również do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, w tym do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia Wzornictwa.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia istudiów licencjackich wymaga: • zdobycia nie mniej niż 210 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; • osiągnięcia efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu uzyskania kwalifikacji student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 210 punktów ECTS. Studia inżynierskie trwają co najmniej 7 semestrów. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową studenta.

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  dr inż. Aurelia Mandziuk - Zajączkowska, prof. PŁ