1. Uzyskane kwalifikacje


  magister

 2. Poziom studiów


  studia drugiego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Wydziałowa lub Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100 Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są następujące zagadnienia: Pojęcia: styl i forma, kategorie estetyczne, zna cechy stylistyczne poszczególnych epok. Co to są kategorie estetyczne i czemu służą? W wymiarze podstawowym dzieje architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego i zna publikacje z tego zakresu. Style w sztuce i tradycje twórcze z nimi związane. Umiejętność wykorzystania techniki malarskie, graficzne i rzeźbiarskie oraz percepcję człowieka w tworzeniu obiektów wzorniczych. Umiejętność rozpoznawania i opisu cech charakterystycznych poszczególnych epok oraz czy kandydat podejmuje próbę wyjaśnienia ich funkcji, potrafi wykorzystać wiedzę z historii sztuki dla twórczej interpretacji artystycznej form plastycznych. Pojęcie inspiracja, cytat, transformacja, plagiat. Umiejętność interpretacji, analizy i krytyki dzieła sztuki.

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu magistra na studiach drugiego stopnia wymaga: • zdobycia nie mniej niż 90 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu uzyskania kwalifikacji magistra sztuki student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 90 punktów ECTS. Studia magisterskie trwają 3 semestry. Do okresu studiów zalicza sie praktykę projektową studenta.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Studia doskonalą indywidualny warsztat artystyczny i profilują umiejętności zawodowe. W kształceniu artystycznym malarstwo, rysunek, grafika rzeźba i dyscypliny pokrewne pełnią rolę podstawową w rozwijaniu osobowości twórczej projektanta stąd wprowadzenie takich przedmiotów do oferty dydaktycznej z możliwością wyboru. Obieralne moduły specjalnościowe pozwalają na ukierunkowanie rozwoju zawodowego studenta w specjalnościach: Architektura tekstyliów - projektowanie wzornictwa tekstyliów płaskich; tkanin, dzianin, tekstyliów do wyposażenia wnętrz, Architektura Ubioru - projektowanie i konstrukcja ubioru, w tym projektowanie ubioru „Pret a porté”, „Premiere Vision” Komunikacja Wizualna i techniki Druku - projektowanie systemów graficznej identyfikacji, opakowań systemów informacji i komunikacji wizualnej. Poprzez elementy procesów decyzyjnych w projektowaniu wieloaspektowym kształtowany jest badawczy charakter osobowości projektanta. Absolwent jest w szczególności przygotowany do: • samodzielnej praktyki projektowej lub do pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym, • prowadzenia prac naukowo-badawczych koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie, • prowadzenia identyfikacji użytkownika z uwzględnieniem aspektów kulturowych, tradycji, przyzwyczajeń, środowiska, warunków klimatycznych itp. • pracy artystycznej na odpowiednio wysokim poziomie. W szczególności absolwent posiada przygotowanie, wiedzę i umiejętności z zakresu: • preferencji oraz potrzeb człowieka z uwzględnieniem jego psychiki, fizjologii, danych antropometrycznych, • historii kultury i wzornictwa z możliwością wykorzystania do inspiracji i generowania konkretnych rozwiązań, harmonizowania wszystkich elementów propozycji z oczekiwaniami użytkownika, w tym hipotetycznego, • prowadzenia procesu projektowania z uwzględnieniem wieloaspektowości każdego problemu i właściwego kształtowania relacji między poszczególnymi aspektami, • sposobów wykorzystywania zaawansowanych technik wspomagających projektowanie, • właściwego wykorzystywania materiałów i technologii w przygotowywanych rozwiązaniach problemów wzorniczych, • rozwijania: wyobraźni, swobodnego, twórczego myślenia, samokształcenia i rozwijania osobowości artystycznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie generalnie w sektorze przemysłowym i usługowym na stanowiskach: - projektant tkanin i dzianin, - projektant odzieży i bielizny, - stylista ubioru, - konsultant ds wzornictwa, - projektant komunikacji wizualnej, - projektant grafiki uzytkowej, - projektant multimediów, - projektant opakowań, oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności zarówno gospodarczej jak i artystyczno-projektowej.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. Zaliczenie wszystkich przedmiotów programu studiów - absolutorium, wykonanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  Tytuł naukowy, imię i nazwisko: prof. dr hab. Andrzej Nawrot Adres: ul. Żeromskiegoo116 Kod pocztowy, miasto: 90-924 Łódź Telefon: 42 631-33-50 Adres e-mail: andrzej.nawrot@p.lodz.pl