1. Uzyskane kwalifikacje


  magister

 2. Poziom studiów


  studia drugiego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100 Kandydat musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia studiów inżynierskich, w tym kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia: a) wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki, biologii i mikrobiologii umożliwiającą zrozumienie podstaw biotechnologii oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu projektowania procesów technologicznych; b) wiedzę i umiejętności z zakresu zasad żywienia człowieka; c) umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich; d) wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania systemów komputerowych do analizy i sterowania procesami technologicznymi; e) umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym. Osoba, która w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskała części wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS.

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu magistra na studiach drugiego stopnia wymaga: • zdobycia nie mniej niż 90 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu uzyskania kwalifikacji magistra student jest zobowiązany uzyskać 90 punktów ECTS. Studia magisterskie trwają 3 semestry. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową studenta.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Absolwent studiów II stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej jest przygotowany do pracy jako wysoko wykwalifikowana kadra dla przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych, dla placówek zbiorowego żywienia oraz dla ośrodków badawczych zajmujących się problematyką żywnościową, biur projektowych, laboratoriów analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, a także dla firm zajmujących się przechowywaniem, transportem i handlem żywnością oraz materiałami pomocniczymi stosowanymi przy jej wytwarzaniu. Absolwent może kontynuować naukę na studiach doktoranckich na naszym Wydziale lub na innych wydziałach. Absolwent studiów magisterskich kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiada interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z nauk podstawowych, w tym matematyki, fizyki i chemii z wiedzą z zakresu nauk technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Absolwent zna i umie stosować zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, w tym także z surowców modyfikowanych genetycznie oraz ma wiedzę o bezpiecznym żywieniu człowieka. Dobrze zna metody utrwalania i przechowywania żywności. Potrafi stosować nowoczesne metody analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, a także opracowywać nowe. Absolwent tego kierunku posiada umiejętności wdrażania i nadzorowania produkcji żywności. Umie projektować nowe technologie i modernizować technologie istniejące w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, uwzględniając przy tym aspekty ekonomiczne procesów. Absolwent prawo żywnościowe. Sprawnie posługuje się technikami komputerowymi w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu jakością. Jest dobrze przygotowany do projektowania i prowadzenia badań w zakresie nauk o żywności i potrafi elastycznie dostosować się do aktualnego rynku pracy.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego.

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  dr hab. inż. Robert Klewicki robert.klewicki@p.lodz.pl.