1. Uzyskane kwalifikacje


  magister

 2. Poziom studiów


  studia drugiego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Kandydat musi posiadać co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, informatyka i ekonometria, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka. Kandydaci na studia drugiego stopnia będą kwalifikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów.

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu magistra na studiach drugiego stopnia wymaga: • zdobycia nie mniej niż 90 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W celu uzyskania kwalifikacji magistra na kierunku matematyka student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS przewidzianych planem studiów. Studia magisterskie trwają cztery semestry.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Podstawową specjalnością na studiach magisterskich drugiego stopnia jest „Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach”. Kształceni tu są specjaliści w zakresie: matematyki finansowej (w szczególności zarządzania ryzykiem finansowym) i funkcjonowania rynku finansowego oraz matematyki ubezpieczeniowej i funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Studenci otrzymują gruntowne wykształcenie matematyczne i jednocześnie uzyskują praktyczne umiejętności z dziedziny matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Absolwenci będą potrafili wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów, wyceniać papiery wartościowe i ich ryzyko, tworzyć optymalny portfel inwestycyjny. Zdobędą też umiejętności badania rynku ubezpieczeniowego, konstruowania programu marketingu ubezpieczeniowego oraz prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego. Uzyskają także wiedzę dotyczącą organizacji giełdy i strategii inwestycyjnych na giełdzie. Specjalność „Analiza danych w biznesie i logistyce” ma za cel przygotowanie do zawodu „Analityk danych”. Podstawę wykształcenia w ramach tej specjalności stanowią: matematyka, statystyka oraz informatyka. Szczególny nacisk w kształceniu położony jest na statystykę i systemy informatyczne wykorzystywane do statystycznej analizy danych. Przedmioty takie jak „Techniki analizy danych”, „Statystyczne systemy informatyczne w analizie danych”, „Usługi biznesowe w hurtowniach danych”, „Optymalizacja w logistyce i biznesie”, dostarczają absolwentowi tej specjalności kluczowych metod w statystycznej analizie danych i jako przedmioty, których zadaniem jest wydobywanie wiedzy z danych są najistotniejszym elementem kształcenia na tej specjalności. Absolwent posiadać będzie gruntowną wiedzę i umiejętności dot. posługiwania się metodami i algorytmami eksploracji danych. Posiądzie również umiejętności związane z wykorzystaniem systemów baz danych w wydobywaniu wiedzy z danych. „Modelowanie matematyczne” jest specjalnością dającą gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie budowania i analizowania modeli procesów przyrodniczych, technicznych czy społecznych; Poprzez realizację przedmiotów takich jak „Ekologia matematyczna”, „Metody analityczne w naukach stosowanych”, „Układy dynamiczne w praktycznych zastosowaniach”, „Równania fizyki matematycznej”, jest ona istotnym rozszerzeniem specjalności „Modelowanie matematyczne” na studiach licencjackich I stopnia. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach badawczych, przemysłowych i naukowych zajmujących się tworzeniem, analizowaniem i modyfikowaniem modeli różnorodnych procesów: technologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, społecznych i ekonomicznych. Specjalność „Matematyka z zastosowaniami” przeznaczona jest dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę teoretyczną z matematyki oraz zainteresowanych różnymi zastosowaniami matematyki, np. w teorii grafów, teorii aproksymacji oraz optymalizacji. Absolwenci tej specjalności dzięki bardzo dobremu przygotowaniu ogólnemu z matematyki, które jest rozszerzeniem i kontynuacją wiedzy i umiejętności nabytych na studiach licencjackich I stopnia (specjalność- matematyka z zastosowaniami) mogą podejmować pracę w różnorodnych dziedzinach zastosowań matematyki i współpracę ze specjalistami z dziedziny techniki i informatyki. Specjalność ta daje wykształcenie pozwalające elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy i podejmować studia trzeciego stopnia na wielu kierunkach studiów technicznych i uniwersyteckich. Absolwenci posiadają kompetencje ogólne, w szczególności: umiejętność pracy w grupie, umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów, umiejętność efektywnego komunikowania się w języku obcym. Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie to: -bankowość -ubezpieczenia -administracja. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta: -matematyk statystyk -analityk giełdowy -analityk kredytowy -analityk trendów rynkowych -doradca finansowy -analityk baz danych.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. .

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  dr Artur Wachowicz Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej e-mail:artur.wachowicz@p.lodz.pl tel. (+48) 42 631 38 54