1. Uzyskane kwalifikacje


  licencjat

 2. Poziom studiów


  studia pierwszego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Kandydaci na kierunek matematyka, studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z: -matematyki, -języka obcego. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia licencjackich wymaga: • zdobycia nie mniej niż 180 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Podstawową specjalnością na studiach licencjackich pierwszego stopnia jest "Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa" Kształceni tu są specjaliści w zakresie: matematyki finansowej i funkcjonowania rynku finansowego oraz matematyki ubezpieczeniowej i funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Studenci otrzymują podstawowe wykształcenie matematyczne i jednocześnie uzyskują praktyczne umiejętności z dziedziny matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Absolwenci będą potrafili wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów, wyceniać papiery wartościowe i ich ryzyko, tworzyć optymalny portfel inwestycyjny. Zdobędą też umiejętności badania rynku ubezpieczeniowego, konstruowania programu marketingu ubezpieczeniowego oraz prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego. Uzyskają także podstawową wiedzę dotyczącą organizacji giełdy i strategii wyboru akcji. Specjalność „Matematyka procesów decyzyjnych” przeznaczona jest dla studentów chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie statystycznej teorii decyzji (w szczególności Bayesowskiej teorii decyzji) również w obecności danych rozmytych, powiązanej z aplikacjami w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej oraz analizą danych przy użyciu narzędzi komputerowych. Absolwenci tej specjalności dzięki dobremu przygotowaniu ogólnemu z matematyki mogą podejmować pracę w różnorodnych dziedzinach zastosowań matematyki i współpracę ze specjalistami z dziedziny techniki i informatyki (w szczególności w zawodach: statystyk, analityk danych). Specjalność ta daje wykształcenie pozwalające elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy i podejmować studia drugiego stopnia na wielu kierunkach studiów technicznych i uniwersyteckich. "Modelowanie matematyczne " jest specjalnością dającą wiedzę i umiejętności w zakresie budowania i analizowania modeli procesów przyrodniczych, technicznych czy społecznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach badawczych przemysłowych i naukowych zajmujących się tworzeniem, analizowaniem i modyfikowaniem modeli różnorodnych procesów: technologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, społecznych i ekonomicznych. Rozwój takich jednostek i laboratoriów w najbliższym czasie jest koniecznością wobec rosnących kosztów eksperymentów - badania komputerowe modeli matematycznych są nieporównanie tańsze i nie niosą za sobą zniszczeń badanych obiektów. Specjalność "Matematyczne metody analizy danych biznesowych" ma za cel przygotowanie do zawodu "Analityk danych". Podstawę wykształcenia w ramach tej specjalności stanowi matematyka, statystyka oraz informatyka. Szczególny nacisk w kształceniu położony jest na statystykę i systemy informatyczne do statystycznej analizy danych. Przedmioty takie jak "Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej", "Estymacja i testowanie hipotez", "Szeregi czasowe i prognozowanie w biznesie" dostarczają absolwentowi tej specjalności niezwykle ważnych metod w statystycznej analizie danych. Kluczowym elementem kształcenia na tej specjalności są przedmioty dotyczące wydobywania wiedzy z danych. Absolwent posiadać będzie umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami i algorytmami eksploracji danych. Dodatkowo posiądzie umiejętności związane z wykorzystaniem systemów baz danych w wydobywaniu wiedzy z danych. Absolwenci posiadają kompetencje ogólne, w szczególności: umiejętność pracy w grupie, umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów, umiejętność efektywnego komunikowania się w języku obcym. Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie to: -bankowość -ubezpieczenia -administracja. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta: -matematyk statystyk -analityk giełdowy -analityk kredytowy -analityk trendów rynkowych -specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych -doradca emerytalny -doradca finansowy -analityk baz danych.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. .

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  dr Artur Wachowicz Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej e-mail:artur.wachowicz@p.lodz.pl tel. (+48) 42 631 38 54