1. Uzyskane kwalifikacje


  magister inżynier

 2. Poziom studiów


  studia drugiego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów I stopnia i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci na studia II stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100. Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi wydział prowadzący dane studia i poda do wiadomości. Rekrutacja na studia 3-semestralne (rozpoczynające sie w semestrze letnim) Kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny, w tym kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Uznaje się, że takie kompetencje posiadają: kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku, kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, takich jak ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, inżynieria biochemiczna, chemia, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia i pokrewnych. Rekrutacja na studia 4-semestralne (rozpoczynające się w semestrze zimowym) Kandydat musi posiadać co najmniej tytuł licencjata po kierunkach w obszarze: nauk ścisłych (dziedzina nauk chemicznych, dziedzina nauk fizycznych, dziedzina nauk matematycznych) nauk technicznych (dziedzina nauk technicznych, dowolna dyscyplina) nauk przyrodniczych (dziedzina nauk biologicznych, dziedzina nauk o Ziemi).

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia wymaga: • zdobycia nie mniej niż 90 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; • osiągnięcia efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów inżynierskich oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Studia na kierunku inżynieria procesowa przygotowują magistrów inżynierów do pracy zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym lub instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz podstawową wiedzę potrzebną do pracy w środowisku międzynarodowym. SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA PRODUKTU Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w przemysłach przetwórczych takich jak chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, spożywczy i pokrewne. Posiadają umiejętność analizy, projektowania i sterowania procesów i aparatów w tych przemysłach. Charakteryzuje ich wiedza i umiejętności m.in. umiejętność doboru i zaprojektowania instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii, przeprowadzania audytów energetycznych oraz termomodernizacji dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, umiejętność doboru właściwej technologii oraz maszyn i urządzeń do wytwarzania i konfekcjonowania produktów spożywczych, farmaceutycznych, chemii użytkowej, nawozów sztucznych itp., umiejętność określenia zagrożeń i ryzyka występujących w procesach produkcyjnych przemysłu chemicznego, petrochemicznego, spożywczego (oraz przemysłów pokrewnych) oraz doboru właściwych systemów bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach procesowych wymienionych branż produkcyjnych. SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA BIOPROCESOWA Specjalność „Inżynieria Bioprocesowa” daje możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w pierwszej kolejności inżynierom - absolwentom kierunków „Inżynieria biochemiczna”, „Inżynieria chemiczna”, „Inżynieria procesowa”, „Inżynieria środowiska” oraz „Biotechnologia”. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną multidyscyplinarną wiedzę i umiejętności zarówno w dziedzinie „klasycznej” inżynierii chemicznej i procesowej, jak i w dziedzinach pokrewnych, takich jak inżynieria biochemiczna oraz inżynieria środowiska. Kształcenie w ramach tej specjalności umożliwia zawodowe przygotowanie magistrów - specjalistów inżynierii procesowej i bioprocesowej, związane z następującymi kompetencjami zawodowymi: - samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów z dziedziny inżynierii chemicznej, procesowej oraz biochemicznej, - projektowanie procesów, urządzeń i instalacji dla przemysłu chemicznego, rafineryjnego, biorafineryjnego, biotechnologicznego, farmaceutycznego i ochrony środowiska, szczególnie takich, w których wykorzystuje się biokatalizatory, - praca i/lub kierowanie interdyscyplinarnymi zespołami badawczo-rozwojowymi przy projektowaniu i/lub wdrażaniu złożonych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biotechnologicznych, - nadzór techniczny, technologiczny i operacyjny nad funkcjonowaniem instalacji technicznych w wymienionych powyżej gałęziach przemysłu, - prowadzenie niezbędnej dokumentacji, dotyczącej procesów i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach, - umiejętność doboru i zaprojektowania instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii, a w szczególności biomasę w różnych postaciach, - umiejętność doboru właściwej technologii oraz maszyn i urządzeń do wytwarzania i konfekcjonowania produktów spożywczych, farmaceutycznych i innych bioproduktów, - umiejętność określenia zagrożeń i ryzyka występujących w procesach produkcyjnych przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i biotechnologicznego oraz doboru właściwych systemów bezpieczeństwa i ochrony instalacji technicznych w takich zakładach. Przykładowe sektory zawodowe, w których absolwent o specjalności „inżynieria procesów biologicznych” może znaleźć zatrudnienie: - przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego, spożywczego, cukrownie i biorafinerie, - przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające odnawialne surowce energetyczne, - wyższe uczelnie, inne instytucje naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, - biura projektowe i konstrukcyjne, - instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska. Ponadto, absolwenci mogą kontynuować studia na 3-cim stopniu kształcenia akademickiego, tj. na studiach doktoranckich, na wydziałach inżynierii chemicznej i procesowej , inżynierii środowiska oraz biotechnologii. SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę nt. zastosowania inżynierii procesowej w medycynie, farmacji i dyscyplinach pokrewnych. Na bazie znajomości ogólnych zasad bilansowania i procesów przenoszenia pędu, ciepła i masy oraz reakcji chemicznej są w stanie uczestniczyć w badaniach i aplikacji tej wiedzy w naukach medycznych i farmaceutycznych. Ich umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z przepływami, ruchem ciepła i masy zarówno w organizmie człowieka jak i w systemach dozowania i wytwarzania leków i innych produktów dla medycyny jak np. materiałów biokompatybilnych. Będą stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy lekarzami a inżynierami zajmującymi się projektowaniem leków, diagnostyki medycznej i sprzętu medycznego. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w placówkach badawczych zajmujących się projektowaniem leków, implantów kostnych i naczyniowych oraz w firmach farmaceutycznych powszechnych w regionie łódzkim. Absolwenci 3-semestralnych studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego magistra inżyniera): 90

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  dr inż. Jacek Stelmach Katedra Aparatury Procesowej