1. Uzyskane kwalifikacje


  inżynier

 2. Poziom studiów


  studia pierwszego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura"), egzaminu dojrzałości ("stara matura”) lub równoważnego egzaminu zagranicznego potwierdzonego przez władze oświatowe. Kandydaci klasyfikowani są na podstawie ocen z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. Szczegółowe zasady rekrutacji określone są w aktualnej Uchwale Senatu PŁ w sprawie zasad przyjęć na studia w danym roku akademickim.

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia inżynierskich wymaga: • zdobycia nie mniej niż 210/240 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; • osiągnięcia efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia: tytułu zawodowego inżyniera: 210. Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia inżynierskich wymaga osiągnięcia efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Absolwent kierunku inżynieria procesowa posiada wykształcenie inżynierskie w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej oraz - w mniejszym stopniu - w dziedzinach pokrewnych takich jak inżynieria biochemiczna oraz inżynieria środowiska. Absolwent tego kierunku ma wiedzę zakresu nauk podstawowych i nauk inżynierskich oraz umiejętności praktyczne pozwalające im na pracę w różnych gałęziach przemysłu, wytwórczości i usług, dla ekonomicznego i ekologicznego zaspakajania potrzeb społecznych. Kształcenie w kierunku inżynieria procesowa umożliwia zawodowe przygotowanie inżynierów-specjalistów inżynierii procesowej, którzy są kreatywni i wykazują dużą zdolność adaptacji na rynku pracy na stanowiskach związanych z zastępującymi kompetencjami zawodowymi: · samodzielne rozwiązywanie typowych problemów praktycznych z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej oraz bioprocesowej, · projektowanie procesów, urządzeń i instalacji dla przemysłu chemicznego, rafineryjnego, farmaceutycznego, itp, · praca w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, · nadzór techniczny, technologiczny i operacyjny nad funkcjonowaniem instalacji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, · prowadzenia niezbędnych dokumentacji dotyczących procesów i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Studia na kierunku inżynieria procesowa mają na celu przygotowanie inżynierów do pracy zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym. Przykładowe sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie: · biura projektowe, · przemysłowe placówki badawczo-rozwojowe i innowacyjne, · przedsiębiorstwa chemiczne, rafineryjne (i biorafineryjne), farmaceutyczne, biotechnologiczne, · przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające odnawialne surowce energetyczne, · instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska. Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego. Przy ustalaniu końcowej oceny studiów uwzględniane są: średnia ocena ze studiów (z wagą 0,6), ocena pracy dyplomowej (z wagą 0,2), oraz ocena egzaminu dyplomowego (z wagą 0,2). Końcowa ocena jest wyrażona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Łódzkiej.

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  dr hab. inż. Jacek Stelmach Katedra Aparatury Procesowej jacek.stelmach@p.lodz.pl tel. 42 631 37 29