1. Uzyskane kwalifikacje


  inżynier

 2. Poziom studiów


  studia pierwszego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe sprawdziany predyspozycji. Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób: Liczba punktów = w × 25 w= wynik całkowity podany na dyplomie IB We wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady: Kandydaci na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, na kierunek inżynieria biomedyczna oraz na kierunek inżynieria biochemiczna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z: · matematyki, · języka obcego, · fizyki, chemii lub biologii - do wyboru. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia inżynierskich wymaga: • zdobycia nie mniej niż 210/240 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; • osiągnięcia efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia: tytułu zawodowego inżyniera: 210. Uzyskanie dyplomu studiów pierwszego stopnia inżynierskich wymaga osiągnięcia efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Absolwent kierunku inżynieria biochemiczna posiada interdyscyplinarne wykształcenie inżynierskie zarówno w obszarze mikrobiologii i biochemii, jak i w dziedzinach typowo technicznych, takich jak inżynieria chemiczna i bioprocesowa. Absolwent tego kierunku jest wyposażony w taką wiedzę i umiejętności, aby skutecznie współpracować z mikrobiologami, technologami i mechanikami w celu wspólnego przenoszenia laboratoryjnych procesów z udziałem biokatalizatorów do skali przemysłowej; w szczególności jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi: · samodzielne rozwiązywanie problemów praktycznych z dziedziny inżynierii chemicznej i bioprocesowej, · projektowanie procesów, urządzeń oraz instalacji dla przemysłu biotechnologicznego i ochrony środowiska, w których wykorzystuje się biokatalizatory (drobnoustroje, komórki zwierzęce/roślinne, enzymy), · praca w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z dziedziny biotechnologii, ochrony środowiska i inżynierii bioprocesowej, · nadzór techniczny, technologiczny i operacyjny nad funkcjonowaniem instalacji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego (szczególnie w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i biorafineryjnym, farmaceutycznym, biotechnologicznym i w ochronie środowiska), · prowadzenie wszelkich niezbędnych dokumentacji dotyczących procesów i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach, · przenoszenie procesów, w szczególności prowadzonych z udziałem biokatalizatorów, ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. Studia na kierunku inżynieria biochemiczna przygotowują inżynierów do pracy zarówno w dużych zakładach przemysłowych, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym oraz w instytucjach naukowo-badawczych. Przykładowe sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie: · państwowe instytucje i placówki naukowo - badawcze, · biura projektowe, · przemysłowe placówki badawczo-rozwojowe i innowacyjne, · przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowo-produkcyjne w różnych gałęziach przemysłu, stosujące technologie z udziałem biokatalizatorów, · przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające odnawialne surówce energetyczne, · instytucje i przedsiebiorstwa zajmujące się ochroną środowiska, · szkolnictwo różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego), · firmy konsultingowe. Absolwent tego kierunku uzyskuje również podstawowe kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie.

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego. Przy ustalaniu końcowej oceny studiów uwzględniane są: średnia ocena ze studiów (z wagą 0,6), ocena pracy dyplomowej (z wagą 0,2), oraz ocena egzaminu dyplomowego (z wagą 0,2). Końcowa ocena jest wyrażona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Łódzkiej.

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz ul. Wólczańska 213 90-924 Łódź Telefon: 42 6313715 Faks: 42 6313738 e-mail: stanleda@p.lodz.pl