1. Uzyskane kwalifikacje


  magister inżynier

 2. Poziom studiów


  studia drugiego stopnia

 3. Szczegółowe kryteria przyjęcia


  Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są: ocena ukończenia studiów i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Wydziałowa lub Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100 Rekrutacja na studia 3-semestralne (rozpoczynające się w semestrze letnim): Kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny, w tym kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Uznaje się, że takie kompetencje posiadają: · kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku, · kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, takich jak ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, inżynieria biochemiczna, chemia, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia i pokrewnych. Rekrutacja na studia 4-semestralne (rozpoczynające się w semestrze zimowym): Kandydat musi posiadać co najmniej tytuł licencjata po kierunkach w obszarze: - nauk ścisłych (dziedzina nauk chemicznych, dziedzina nauk fizycznych, dziedzina nauk matematycznych) - nauk technicznych (dziedzina nauk technicznych, dowolna dyscyplina) - nauk przyrodniczych (dziedzina nauk biologicznych, dziedzina nauk o Ziemi).

 4. Procedury dotyczące uznawania efektów uczenia się


  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 17/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2015 r.

 5. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji


  Uzyskanie dyplomu magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia wymaga: • zdobycia nie mniej niż 90 punktów ECTS; • osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia zgodnych z efektami kształcenia w danym obszarze/obszarach kształcenia zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; • osiągnięcia efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia: tytułu zawodowego magistra inżyniera: 90. Uzyskanie dyplomu studiów drugiego stopnia wymaga osiągnięcia efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych.

 6. Profil kierunku studiów


  ogólnoakademickim

 7. Główne efekty kształcenia, Raport 1.2


  Jeśli widzisz ten tekst oznacza to że nie masz włączonej obsługi javascript

 8. Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami


  Inżynieria Środowiska Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska Celem studiów II stopnia w dyscyplinie inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej jest wykształcenie absolwentów, którzy będą konkurencyjni na arenie międzynarodowej w swojej dyscyplinie zawodowej. Będą oni posiadali aktualną wiedzę i umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturalnym społeczeństwa w zakresie wdrażania i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, w jego trzech podstawowych wymiarach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Absolwent po ukończeniu II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska może się ubiegać o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dających możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w budownictwie, zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa. Specjalność: WENTYLACJA OGÓLNA, POŻAROWA I KLIMATYZACJA Absolwent specjalności Wentylacja Ogólna, Pożarowa i Klimatyzacja posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania, montażu i sterowania systemów wentylacyjnych w obiektach budowlanych. Zna i rozumie procesy przepływowe i termiczne zachodzące w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Potrafi stosować nowoczesne narzędzia CFD wspomagające projektowanie i weryfikację skuteczności działania tych instalacji. Umiejętnie dobiera i dostosowuje odpowiednie systemy wentylacji ogólnej, przemysłowej i klimatyzacji do potrzeb każdego budynku. Potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia inżynierii pożarowej do projektowania i realizacji systemów wentylacji pożarowej zapewniającej w obiektach budowlanych bezpieczną ewakuację użytkowników, ochronę konstrukcji i dostępność do źródła pożaru dla ekip ratowniczych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w biurach projektów oraz firmach zajmujących się budową i montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji. Posiadają oni jednocześnie unikatową wiedzę w zakresie wentylacji pożarowej. Specjalność: EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII Absolwent specjalności Ekologiczne Źródła Energii posiada specjalistyczną wiedzę na temat szeroko pojętej problematyki klasycznych i odnawialnych źródeł energii. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności projektowania i wyboru instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii. Jest w stanie ocenić oddziaływanie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii na środowisko naturalne. Potrafi określić ekonomiczne i energetyczne uwarunkowania wdrażania technologii OZE. Uzyskuje wiedzę i umiejętności zaproponowania rozwiązań dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z punktu widzenia termo-modernizacji i audytu energetycznego. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i instalowaniem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, w energetyce oraz ciepłownictwie, a także w regionalnych i samorządowych agencjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii i energooszczędnością oraz w instytucjach naukowych. Specjalności: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ADMINISTRACJI Absolwent specjalności Zarządzanie Środowiskiem w Przedsiębiorstwie i Administracji posiada specjalistyczną wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania systemu ochrony środowiska w Polsce, w tym regulacji prawnych dotyczących inżynierii i ochrony środowiska, obowiązujących zarówno w Polsce jak i w UE. Absolwent potrafi sporządzić prawem wymagane dokumentacje w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodo-ściekowej, gospodarki odpadami czy ochrony przed hałasem, a także przeglądy ekologiczne i raporty oceny oddziaływania na środowisko. Posiada wiedze pozwalającą na wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (ISO 14001 oraz EMAS). Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach - jako specjaliści w zakresie ochrony środowiska (stanowisko często łączone z funkcja specjalisty ds. BHP), w administracji rządowej, samorządowej i specjalnej (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy gminy, inspektoraty ochrony środowiska, dyrekcje ochrony środowiska, fundusze ochrony środowiska itp.) jako specjaliści w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Wielu absolwentów może podjąć również działalność gospodarczą na własny rachunek prowadząc obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska (sporządzanie dokumentacji, pomiary, opłaty itp.). Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Absolwent specjalności Bezpieczeństwo Przemysłowe posiada specjalistyczną wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń, wykonywania analizy i oceny ryzyka procesowego i wybuchowego, doboru organizacyjnych i technicznych systemów i środków bezpieczeństwa. Absolwent potrafi sporządzić dokumentację wymaganą przez prawo, tj. Program Zapobiegania Poważnym Awariom, Raport o Bezpieczeństwie, Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy i Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych - jako specjaliści ds. bezpieczeństwa procesowego (stanowisko często łączone z funkcją specjalisty ds. BHP i ochrony środowiska), w administracji rządowej i instytucjach państwowych (Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoratach Ochrony Środowiska, Centralnym Instytucie Ochrony Pracy itp.).

 9. Dalsze możliwości kształcenia


  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

 10. Siatka godzin wraz z liczbą punktów ECTS


  siatka godzin wraz z liczba punktow ects

 11. Informacje dotyczące egzaminowania, oceniania i skali ocen


  Podczas przeprowadzania egzaminów w Politechnice Łódzkiej obowiązują następujące zasady:
  1. Egzamin jest przeprowadzany przez kierownika przedmiotu lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego. Egzaminator może wyznaczyć osoby, spośród nauczycieli akademickich i innych pracowników PŁ, do pomocy przy przeprowadzeniu egzaminu.
  2. Forma i wymagania dotyczące egzaminów i zaliczeń są określane i podawane studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu.
  3. Tematy egzaminacyjne muszą być zapisane na tablicy lub przekazane studentom w formie pisemnej.
  4. Czas trwania egzaminu lub zaliczenia jest podany studentom przed jego rozpoczęciem.
  5. Przekazanie studentowi wyników pisemnych form sprawdzających poziom osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminów powinny być ogłoszone w ciągu 7 dni od daty ich przeprowadzenia.
  6. Spóźnienie studenta na egzamin przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  7. W trakcie egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone.
  8. Możliwość korzystania z materiałów i urządzeń pomocniczych określa prowadzący egzamin.
  9. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane. W sytuacjach wyjątkowych, osoba egzaminowana może, za zgodą egzaminatora, opuścić salę, jednakże przed opuszczeniem sali winna zdeponować arkusz egzaminacyjny u egzaminatora.
  10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu lub zaliczenia, prowadzący przerywa egzamin lub zaliczenie danemu studentowi, co jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny. Konsekwencje przerwania egzaminu określa regulamin studiów w PŁ.
  11. Student ma prawo do wglądu we własną pracę egzaminacyjną i uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny w tym do zapoznania się z prawidłowymi rozwiązaniami zadań rachunkowych i testowych. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów, pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego jest następująca: 5,0 (pięć); 4,5 (cztery i pół); 4,0 (cztery); 3,5 (trzy i pół); 3,0 (trzy); 2,0 (dwa). Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 (dwa). Zajęcia z wychowania fizycznego są zaliczane wpisem „zal”, który nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej i nie jest uwzględniany przy obliczaniu oceny średniej. Praktyki mogą być zaliczane wpisem „zal” lub na ocenę liczbową, zgodnie z programem studiów. Ocenę średnią za dany okres studiów oblicza się jako średnią ważoną ocen z przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Wagę stanowi liczba punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi, odniesiona do sumy punktów wszystkich przedmiotów zaliczonych w danym okresie studiów. Przy wyznaczaniu średniej ważonej nie bierze się pod uwagę przedmiotów, które zostały zaliczone bez oceny końcowej z wpisem „zal”. Podstawą do obliczania ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia ważona ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa); b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; c) pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.

 12. Wymogi konieczne do ukończenia studiów


  Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej biorą udział w obowiązkowych zajęciach z języka obcego. Student studiów pierwszego stopnia musi potwierdzić swoje kompetencje językowe egzaminem na poziomie B2 według skali CEFR. Aby uskać dyplom licencjata lub inżyniera, student musi ukończyć prowadzony w Centrum Językowym PŁ trzysemestralny kurs o profilu biznesowo-technicznym liczący 180 godzin na studiach stacjonarnych oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Jeżeli student potwierdzi swoje kompetencje językowe na wymaganym poziomie już po pierwszym semestrze nauki, może w ramach pozostałych godzin lektoratu podjąć naukę wybranego drugiego języka obcego lub uczęszczać na zajęcia z języka technicznego. W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci uczęszczają na 45 - godzinny letorat realizowany w trakcie jednego semestru dla studentów studiów stacjonarnych (30-godzinny na studiach niestacjonarnych), potwierdzają swoje kompetencje językowe na poziomie B2+ według CEFR wybierając jeden z języków proponowanych przez CJ. W ofercie językowej CJ PŁ znajdują się następujące nowożytne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Studenci pierwszego semestru studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia: - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - szkolenia z prawa o szkolnictwie wyższym, - szkolenia bibliotecznego. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego. Przy ustalaniu końcowej oceny studiów uwzględniane są: średnia ocena ze studiów (z wagą 0,6), ocena pracy dyplomowej (z wagą 0,2), oraz ocena egzaminu dyplomowego (z wagą 0,2). Końcowa ocena jest wyrażona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Łódzkiej.

 13. Formy studiów


  D/Z/E

 14. Opiekun programu kształcenia


  Dr Alicja Zawadzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódż tel.: 42 631 37 79 E-mail: alicja.zawadzka@p.lodz.pl